Pytaj, pomagaj, polecaj!


Regulamin

 

1. Wstęp

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu GdzieWPolsce.pl znajdującego się pod adresem internetowym gdziewpolsce.pl. Każda osoba chcąca zarejestrować się w serwisie GdzieWPolsce.pl zobowiązana jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i jego zaakceptowania.

2. Identyfikacja

1)      GdzieWPolsce.pl – Serwis informacyjny figurujący pod adresem internetowym GdzieWPolsce.pl, który należy do Firmy MEDIA ZONE KRYSTYNA DURLIK z siedzibą w Kielcach, NIP 657 125 85 51

2)      Serwis - platforma internetowa figurująca pod adresem GdzieWPolsce.pl, umożliwiający Użytkownikom zadawanie Pytań, udzielanie Odpowiedzi, pisanie Komentarzy i zdobywanie Nagród.

3)      Administrator – podmiot, który zarządzą serwisem i może dowolnie ingerować w działania użytkowników. Podmiotem serwisu GdzieWPolsce.pl jest Firma MEDIA ZONE KRYSTYNA DURLIK z siedzibą w Kielcach, NIP 657 125 85 51

4)      Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie GdzieWPolsce.pl

5)      Konto indywidualne – miejsce w serwisie GdzieWPolsce.pl powstające po zarejestrowaniu się, dostępne po aktywacji u zalogowaniu się do Serwisu, w którym Użytkownik może zmieniać swoje dane. Na danym koncie są zbierane i prezentowane informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie GdzieWPolsce.pl . Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie GdzieWpolsce.pl, chyba, że Firma MEDIA ZONE KRYSTYNA DURLIK zgodzi się na założenie kolejnego.

6)      Login – indywidualna nazwa każdego Użytkownika w serwisie GdzieWPolsce.pl, służąca do zalogowania się do serwisu.

7)      Geolokalizacja – funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z usług serwisu GdzieWPolsce.pl

8)      Pytania – treść zamieszczana przez zarejestrowanych użytkowników serwisu GdzieWPolsce.pl, której są autorami

9)      Odpowiedzi / Komentarze – treść zamieszczana przez zarejestrowanych użytkowników serwisu GdzieWpolsce.pl

10)  Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu stworzonego pod serwis GdzieWPolsce.pl.

 

Art. 3 Kto może być użytkownikiem?

1)      Uczestnikami Serwisu GdzieWPolsce.pl są jego Użytkownicy.

2)      Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie GdzieWPolsce.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

3)      Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora GdzieWPolsce.pl  na rzecz Użytkowników GdzieWPolsce.pl wyłącznie po poinformowaniu ich w osobnym regulaminie.

4)      Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta na serwisie GdzieWPolsce.pl następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://gdziewpolsce.pl/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

5)      Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: adres e-mail, miasto, a także opcjonalnie pozostałych danych.

6)      Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)      zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b)      dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu GdzieWPolsce.pl,

c)      dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d)     wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

e)      wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora, wszelkich informacji handlowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu GdzieWPolsce.pl,

f)       umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

 

Art. 4 Zasady konkursu

1)      Uczestnikiem konkursu zorganizowanego przez firmę MEDIA ZONE Krystyna Durlik może być każda poprawnie zarejestrowana osoba na serwisie GdzieWPolsce.pl i ma ukończone 18 lat.

2)      Uczestnicy konkursu dostają punkty za rzetelne odpowiedzi, które otrzymują od innych zarejestrowanych użytkowników w serwisie GdzieWPolsce.pl

3)      Nagrody:

a)      Zniżka na zakup Tabletu Samsung Tab 2 P5110 16GB o wartości 1200,- zł, za symboliczną 1,- zł (1,23 zł z VAT)

b)      iPod nano 16GB o wartości 750,- zł

c)      Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet mfp 1132 o wartości 500,- zł

d)     Zegarek męski / damski firmy Casio o wartości 250,- zł

e)      Doładowanie do telefonu (play, heyah, t-mobile, plus, orange) o wartości 100,- zł

4)      Nagrody można odebrać po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów oraz uzupełni formularz z następującymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data utworzenia, numer telefonu kontaktowego)

a)      60 000 pkt za nagrodę, o której mowa w art4 punkt 3)a)

b)      35 700 pkt za nagrodę, o której mowa w art4 punkt 3)b)

c)      25 000 pkt za nagrodę, o której mowa w art4 punkt 3)c)

d)     12 500 pkt za nagrodę, o której mowa w art4 punkt 3)d)

e)      5 000 pkt za nagrodę, o której mowa w art4 punkt 3)e)

5)      Organizator konkursu ma 7 dni od daty wpłynięcia poprawnie wypełnionego formularza na zweryfikowanie danych i sposobu zdobywanie punktów

6)      Zabrania się zbierania punktów poprzez użycie różnego rodzaju szkodliwe oprogramowania, co może doprowadzić nawet do usunięcia konta z serwisu GdzieWPolsce.pl

7)      Punkty zdobywane poprzez proszenie innych ludzi o dodanie punktu w sposób natarczywy również będzie również rozpatrywane negatywnie i może doprowadzić nawet do usunięcia konta z serwisu GdzieWPolsce.pl

8)      Konkurs jest na czas nieokreślony

9)      Pula nagród jest nieokreślona

10)  Nagrody mogą się zmieniać podczas trwania konkursu, lecz ich wartość pozostanie bez zmian.

 

 Art. 5 Polityka prywatności

1)      W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora serwisu GdzieWPolsce.pl, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2)      Administratorem danych osobowych jest  firma MEDIA ZONE KRSYTRYNA DURLIK, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3)      Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

4)      Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu GdzieWPolsce.pl przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 3.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

5)      5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

6)      Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

7)      W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a)      wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b)      natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

8)      Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

 Art. 6 Korzystanie z serwisu

1)      Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby (Konto Indywidualne). Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Indywidualnego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

2)      Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

3)      Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a)      przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c)      powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d)     podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

4)      Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie GdzieWPolsce.pl, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

5)      Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu GdzieWPolsce.pl, jak również ich usunięcia.

6)      Zabrania się wykorzystywania Serwisu GdzieWpPlsce.pl w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7)      Użytkownik zanim zada pytanie na serwisie GdzieWPolsce.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz wcześniejszymi pytaniami o tematach zbliżonych do problemu, który chce zgłosić.

8)      Zabrania się dodawania zbędnych pytań, które nic nie wnoszą do serwisu GdzieWPolsce.pl

9)      Geolokalizacja – Administrator serwisu GdzieWPolsce.pl nie ponosi odpowiedzialności za złe działanie aplikacji maps.google.pl, która została użyte przy stworzeniu mapy podglądowej do pytań, na podstawie odpowiedzi umieszczanych przez użytkowników serwisu GdzieWPolsce.pl.

 

Art. 7 Blokada konta użytkownika

1)      Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

2)      Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

3)      Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4)      Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

5)      Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie http://alejaimprez.pl/osobiste.html

6)      W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

7)      Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

8)      W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Art. 8 Kto za co odpowiada?

1)      Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2)      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3)      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

4)      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

5)      5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

Art. 9 Reklamacje

1)      Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

2)      Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3)      Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

4)      Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Art. 10 Końcowe postanowienia

1)      Regulamin jest dostępny pod adresem http://gdziewpolsce.pl/pl-pl/regulamin.html

2)      Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3)      W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

4)      Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

5)      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

6)      W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

 

 

 

Wyjazdy studenckie

Top 10Wyjazdy studenckie

ostatnie